Uchafbwyntiau Ymchwil DRU Cymru yn 2018

 

Roedd 2018 yn flwyddyn gyffrous mewn ymchwil! Dyma ychydig o'r prif uchafbwyntiau:

Cwblhawyd Astudiaeth Ddichonoldeb Ffenoteipio Grŵp Aberhonddu yn llwyddiannus

Mae DRU Cymru wedi cefnogi astudiaeth ddichonoldeb yn ymchwilio i'r ffordd orau o gasglu set ddata biolegol mewn pobl sydd â diagnosis o ddiabetes Math 1. Recriwtiodd yr astudiaeth gyfranogwyr o Grŵp Aberhonddu, cronfa ddata o dros 97% o'r holl blant sydd â diagnosis o ddiabetes math 1 yng Nghymru. Dechreuodd yr astudiaeth yng Nghaerdydd yn 2017 ac agorwyd safle ychwanegol ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn gynharach eleni. Recriwtiodd yr astudiaeth 86 o gyfranogwyr.

Roedd staff DRU Cymru ynghlwm wrth ddylunio a sefydlu'r astudiaeth hon o'r dechrau, nhw wnaeth gynhyrchu protocol yr astudiaeth a gwybodaeth ar gyfer y cyhoedd cyn sicrhau bod yr holl ofynion rheoliadol yn cael eu bodloni. Rhoddodd Labordy DRU Cymru gyngor i'r tîm astudio am gasglu samplau a logisteg storio a chludo'r samplau yn ogystal â darparu'r deunyddiau angenrheidiol. Mae'r samplau a gasglwyd ar gyfer yr astudiaeth hon wedi cael eu storio yn Labordy DRU Cymru a byddant yn cael eu dadansoddi'n ddiweddarach.

Gweld Crynodeb Lleyg 

 

Defnyddio Proinswlin i Ddiagnosio Diabetes yn ystod Beichiogrwydd ac i Gynnal Haeniad Risg

Ar hyn o bryd mae DRU Cymru yn cynnal treial clinigol gyda menywod beichiog sydd mewn perygl o ddatblygu diabetes mellitus (GDM). Mae GDM yn gyflwr anoddefgarwch glwcos, sy'n cael ei ganfod neu ei ddiagnosio'n gyntaf yn ystod beichiogrwydd ac sy'n gysylltiedig â risg uwch o gymhlethdodau geni ynghyd â risg uwch o'r fam a'r baban yn datblygu diabetes Math 2 yn y dyfodol. Oherwydd bod GDM fel arfer yn cael ei ddiagnosio'n gymharol hwyr yn y beichiogrwydd, yn aml, cyfnod byr yn unig sydd gan feddygon i wneud y gorau o driniaeth sy'n lleihau lefelau glwcos. Nod ein hastudiaeth yw canfod a yw mesur proinswlin yn gynnar yn ystod beichiogrwydd yn gallu helpu adnabod neu ragfynegi'r rhai a fydd a'r rhai na fyddant yn datblygu'r cyflwr. Byddai gallu canfod GDM yn gynharach yn cynnig cyfnod estynedig i wneud y gorau o'r driniaeth, gan arwain at ganlyniadau gwell i'r fam a'r baban. Yn ogystal, gallai adnabod y rhai sy'n llai tebygol o ddatblygu'r cyflwr yn gynnar arwain at ofal dilynol llai dwys, gan leihau rhywfaint o lwyth gwaith clinigau cynenedigol. 

Gweld Crynodeb Lleyg

 

Lansio Treial Clinigol Diabetes Math 1 Arloesol yng Nghaerdydd

Mae ymchwilwyr DRU Cymru yn treialu cyffur "arloesol" sy'n helpu pobl sydd â diabetes i ail-dyfu celloedd sy'n gwneud inswlin. Mae'r ymchwil yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ac Abertawe ymhlith safleoedd eraill yn y DU ac mae'n anelu at recriwtio wyth cyfranogwr sydd wedi dioddef o ddiabetes ers dros ddwy flynedd i gymryd rhan mewn treialon ehangach. Gallai'r cyffur newydd olygu na fydd cleifion bellach yn dibynnu ar chwistrellu inswlin a bydd hyn o bosib yn gallu lleihau llawer o'r problemau sy'n gysylltiedig â'r clefyd cronig.

Darllen mwy 

 

Gweld yr ymyl arian: Astudiaeth CLOUD

Gofynnwyd i Labordy DRU Cymru ddarparu cymorth labordy i astudiaeth aml-ganolfan hir dymor sy'n ymchwilio i effaith system ddarparu inswlin dolen-gaeëdig mewn plant a phobl ifanc sydd â diabetes Math 1. Dechreuodd cyfranogiad y labordy yn ystod y cam cynllunio, gyda chynghori ar gasglu, storio, cludo a dadansoddi samplau. Dosbarthwyd 'pecynnau' casglu sampl i'r canolfannau unigol, cyn i'r astudiaeth ddechrau'n gynharach eleni. Mae labordy DRU Cymru yn gyfrifol am sicrhau bod pob canolfan yn parhau i gael digon o stoc dros gyfnod 4 blynedd yr astudiaeth, gan gydlynu danfoniadau rheolaidd o samplau gyda'r tymheredd wedi'i reoli o bob un o'r canolfannau a gwneud y gwaith dadansoddi a chyflwyno adroddiadau yn dilyn hynny.

Darllen mwy 

 

Rydym yn gwneud i bethau ddigwydd: Astudiaeth USTEKID

Llwyddodd arweinwyr pecynnau gwaith DRU Cymru, yr Athro Colin Dayan a'r Athro John Gregory, i sicrhau grant pum mlynedd gan y Sefydliad Cenedlaethol Effeithiolrwydd Ymchwil Iechyd a'r Rhaglen Gwerthuso Mecanwaith (NIHR EME). Dyma'r cynnig llwyddiannus cyntaf o Gymru a chaiff ei ddefnyddio i werthuso effeithlonrwydd gwrthgorff monoclonaidd (ustekinumab), sydd eisoes â thrwydded sy'n caniatáu ei ddefnyddio i drin psorïasis a chlefyd Crohn, fel dull o gadw celloedd sy'n cynhyrchu inswlin yn fyw mewn pobl ifanc sydd â diabetes Math 1 sydd wedi datblygu'n ddiweddar. Gallai'r astudiaeth hon ddangos, bod ymyrryd ar ddinistrio celloedd sy'n cynhyrchu inswlin ar adeg y diagnosis, yn y tymor hir arwain at gadw a chynnal rhywfaint o gapasiti secretu inswlin.

Darllen mwy

 

Papur ymchwil Acyl-ghrelin mediated lipid retention and inflammation in obesity-related Type 2 diabetes

Adroddodd papur ymchwil a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Molecular and Cellular Endocrinology, gan yr Athro Jeff Stephens, Dr Rachel Churm a Dr Sarah Prior, sy'n ymchwilwyr yn DRU Cymru, fanylion astudiaeth a wnaed ar y protein, acyl-ghrelin, y dangoswyd ei fod yn cael sawl effaith ar y corff. Un rôl a drafodir yn aml yw a yw'n gallu effeithio ar sut mae'r celloedd yn ein cyrff yn storio braster ac a allai lefelau uchel o siwgr yn y gwaed effeithio ar hynny. Roedd yr astudiaeth hon, o fraster a gymerwyd gan bobl a oedd yn cael llawdriniaeth colli pwysau, yn archwilio sut y mae lefelau acyl-ghrelin a lefel genyn ghrelin yn gysylltiedig â marcwyr braster llidiol o fewn y braster. Dangoswyd bod lefelau uchel o siwgr yn y gwaed a lefelau acyl-ghrelin uchel yn cyfrannu at newid sut rydym yn storio braster o fewn ein celloedd, a hefyd bod y ddau fath o ghrelin yn gyfrifol am ymateb imiwnedd amddiffynnol sy'n cael ei golli mewn pobl sydd â diabetes Math 2.

Gweld y cyhoeddiad

 

Trafod ein hymchwil yn EASD

Cyflwynodd DRU Cymru uchafbwyntiau ei phrosiectau ymchwil diweddaraf yn 54fed Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Astudio Diabetes (EASD) a gynhaliwyd ym Merlin, yr Almaen. Cyflwynodd yr Athro Steve Bain ganlyniadau'r prawf 'PIONEER', tra bu'r Athro Colin Dayan yn trafod ei gyflwyniad ar 'Imiwnotherapi mewn diabetes math 1'. Rhannodd Dr. Othmar Moser argymhellion ar gyfer 'Addasiadau inswlin gwaelodol o ran ymarfer corff mewn unigolion sydd â diabetes math un'. 

Darganfyddwch fwy

 

Maint canol y corff yn gysylltiedig â risg cardiofasgwlaidd yn y dyfodol mewn disgyblion ysgol Cymru.

Dangosodd ymchwil a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn European Journal of Paediatrics gysylltiad rhwng cydrannau syndrom metabolig a marcwyr llid ymhlith disgyblion ysgol Cymru. Archwiliodd yr astudiaeth hon y berthynas rhwng y Syndrom Metabolig a'r llid mewn 228 o ddisgyblion ysgol Cawcasaidd rhwng 12 a 14 oed yng Nghymru. Dangosodd yr astudiaeth mai'r rhagfynegydd cryfaf o agwedd llid y risg cardiofasgwlaidd ac afiechyd oedd bloneg o gwmpas canol y corff. Cafodd maint canol y corff y grŵp hwn o blant ei gyfateb â marcwyr plasma llid, sy'n gysylltiedig â risg cardiofasgwlaidd yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae'r astudiaeth yn dangos yn unigryw mai maint canol y corff yw'r prif gysylltiad rhwng newidynnau syndrom metabolig a marcwyr llid mewn plant. Felly, gall maint canol y corff fod yn offeryn sgrinio defnyddiol ar lefel poblogaeth i adnabod y perygl o glefyd cardiofasgwlaidd yn y dyfodol. 

Gweld y cyhoeddiad 

 

Astudiaeth o Gywirdeb y Ddyfais SmartSensor telemed (SSt) wrth fesur Goddefedd Glwcos Geneuol

Mae'r ddyfais SmartSensor Telemed (SSt) ar gyfer mesur goddefedd glwcos geneuol yn ddyfais electronig a fyddai'n gallu galluogi cleifion i wneud profion goddefedd glwcos geneuol (OGTT) o gartref. Bwriedir ei defnyddio ar gyfer sgrinio'r boblogaeth gyffredinol ar gyfer cyn-ddiabetes a diabetes math 2, ond mae yna botensial i'w defnyddio i ddiagnosio diabetes yn ystod beichiogrwydd hefyd. Fel rhan o'r rhaglen ddatblygu, mae angen cadarnhau sut mae canlyniadau o'r ddyfais hon yn cymharu â'r canlyniadau a gafwyd gan OGTT a berfformiwyd mewn lleoliad clinig confensiynol. Yn yr astudiaeth hon, cafodd crynodiadau glwcos yn ystod OGTT eu profi gyda samplau gwaed ffres o boblogaeth a fyddai'n debyg i'r rhai sydd mewn perygl o gael diabetes yn ystod beichiogrwydd yn y DU a'u cymharu â chrynodiadau glwcos cyfeiriol yn y labordy ar draws ystod eang o grynodiadau glwcos. Cwblhawyd yr astudiaeth yn llwyddiannus ym mis Mehefin 2018 gyda 100 o gyfranogwyr wedi'u recriwtio. Rydym wrthi'n dadansoddi'r canlyniadau.