Dolenni Defnyddiol

Acta Diabetologica

Cyfnodolyn a gyhoeddir gan Springer Milan

 

American Diabetes Association

Sefydlwyd ym 1940 gyda’r nod o atal a gwella diabetes a gwella bywydau pawb sy’n cael eu heffeithio gan ddiabetes.

 

Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor, a sefydlwyd ym 1884, yn darparu addysgu ac ymchwil heb eu hail.

 

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd, a sefydlwyd ym 1883, yw un o’r prifysgolion mwyaf blaenllaw ym Mhrydain.

 

Cynnwys Pobl/Involving People

Cynnwys Cleifion, Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr mewn Ymchwil (Cymru)

 

Diabetologia

Cyfnodolyn yr European Association for the Study of Diabetes (EASD)

 

Diabetes and Primary Care

Cyfnodolyn swyddogol y PCDS (Primary Care Diabetes Society)

 

Diabetes and Vascular Disease Research

Cyfnodolyn swyddogol yr International Society of Diabetes & Vascular Disease

 

Diabetes Care

Cyfnodolyn a gyhoeddir gan yr American Diabetes Association

 

Diabetes Digest

Cyfnodolyn a gyhoeddir gan SB Communications Group, sy’n rhan o Schofield Media Healthcare.

 

Diabetes Forecast

Cylchgrawn a gyhoeddir gan yr American Diabetes Association

 

Diabetic Medicine

Cyfnodolyn Diabetes UK

  

Gwasanaeth Sgrinio Retinopathi Diabetig Cymru

Mae Gwasanaeth Sgrinio Retinopathi Diabetig Cymru (DRSSW) yn wasanaeth am ddim a sefydlwyd ar gyfer pob person cymwys sydd â diabetes yng Nghymru i leihau’r risg o golli golwg oherwydd retinopathi diabetig.

 

Diabetes UK

Yr elusen ar gyfer pobl â diabetes

 

Diabetes UK Cymru

Diabetes UK yw’r brif elusen sy’n gofalu, yn cysylltu ac yn ymgyrchu ar ran pob person sy’n cael ei effeithio neu sy’n wynebu risg o gael ei effeithio gan ddiabetes.

  

Diabetes Voice

Diabetes Voice yw cylchgrawn chwarterol y Ffederasiwn Diabetes Rhyngwladol (IDF).

 

Glycosmedia

Gwasanaeth newyddion diabetes rhyngwladol o’r DU

 

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn sefydliad rhithwir, amlweddog, cenedlaethol sy’n cael ei ariannu a’i oruchwylio gan Is-adran Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Llywodraeth Cymru.

 

INVOLVE 

Grŵp cynghori cenedlaethol sy’n ceisio hyrwyddo a chefnogi cyfraniad gweithredol y cyhoedd at y GIG, iechyd y cyhoedd ac ymchwil gofal cymdeithasol (Lloegr)

 

JDRF

Elusen yw JDRF sy’n ceisio gwella bywydau pobl â Diabetes Math 1 trwy ariannu ymchwil i wella, trin ac atal diabetes math 1.

 

Cyfleuster Ymchwil Clinigol ar y Cyd (JCRF)

Mae JCRF yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, gyda thri chyfleuster wedi’u cysylltu ar gyfer cynnal ymchwil cleifion, gan gwmpasu astudiaethau cyfnod I i IV, sy’n gwasanaethu poblogaeth o dros 500,000.

 

MediWales

MediWales yw rhwydwaith a chorff cynrychiadol gwyddor bywyd sy’n darparu cyngor, cymorth a chyfleoedd busnes ac yn hyrwyddo cydweithrediadau ar gyfer y gymuned technoleg iechyd a gwyddor bywyd yng Nghymru.

 

Byrddau Iechyd y GIG

 

Rhwydwaith Ymchwil Clinigol yr NIHR – Diabetes

Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd – Rhwydwaith Ymchwil Clinigol yn arbenigo mewn ymchwil Diabetes

 

Prifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol a arweinir gan ymchwil sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920.

  

The Diabetic Foot Journal 

Cyhoeddir gan SB Communications Group, sy’n rhan o Schofield Media Healthcare.

 

WEDS

Cymdeithas Endocrin a Diabetes Cymru

 

Sefydliad Llawfeddygaeth Gordewdra a Metabolaidd Cymru

Mae Sefydliad Llawfeddygaeth Gordewdra a Metabolaidd Cymru yn wasanaeth amlddisgyblaethol sy’n gweithredu yn Ysbyty Treforys ac sy’n cynnig llawdriniaeth fariatrig (gordewdra) i 70 a mwy o gleifion y flwyddyn