Sefydliadau partner

Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor, a sefydlwyd ym 1884, yn darparu addysgu ac ymchwil heb eu hail.

 

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd, a sefydlwyd ym 1883, yw un o’r prifysgolion mwyaf blaenllaw ym Mhrydain.

 

Diabetes UK Cymru

Diabetes UK yw’r brif elusen sy’n gofalu, yn cysylltu ac yn ymgyrchu ar ran pob person sy’n cael ei effeithio neu sy’n wynebu risg o gael ei effeithio gan ddiabetes.

 

Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru (DESW)

Mae DESW yn wasanaeth Cymru gyfan a gynlluniwyd i ganfod retinopathi diabetig sy’n bygwth golwg yn gynnar cyn i berson ddechrau colli golwg, gan sicrhau triniaeth gynnar ac atal colli golwg mewn 70-90% o’r bobl â retinopathi diabetig sy’n bygwth golwg.

 

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn sefydliad rhithwir, amlweddog, cenedlaethol sy’n cael ei ariannu a’i oruchwylio gan Is-adran Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Llywodraeth Cymru.

 

JDRF

Elusen yw JDRF sy’n ceisio gwella bywydau pobl â Diabetes Math 1 trwy ariannu ymchwil i wella, trin ac atal diabetes math 1.

 

Cyfleuster Ymchwil Clinigol ar y Cyd

Mae JCRF yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, gyda thri chyfleuster wedi’u cysylltu ar gyfer cynnal ymchwil cleifion, gan gwmpasu astudiaethau cyfnod I i IV, sy’n gwasanaethu poblogaeth o dros 500,000.

 

MediWales

MediWales yw rhwydwaith a chorff cynrychiadol gwyddor bywyd sy’n darparu cyngor, cymorth a chyfleoedd busnes ac yn hyrwyddo cydweithredu ar gyfer y gymuned technoleg iechyd a gwyddor bywyd yng Nghymru.

 

Byrddau Iechyd y GIG

 

Prifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol a arweinir gan ymchwil sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920.

 

Type 1 Diabetes Immunotherapy Consortium (T1D UK)

Sefydlwyd y Type 1 Diabetes UK Immunotherapy Consortium (T1D UK) yn 2015 gyda chyllid gan Diabetes UK a JDRF i hyrwyddo, datblygu a chefnogi ymchwil imiwnotherapi mewn T1D. Mae Uned Ymchwil Diabetes Cymru yn rhan o’r consortiwm hwn.

 

Sefydliad Llawfeddygaeth Gordewdra a Metabolaidd Cymru

Mae Sefydliad Llawfeddygaeth Gordewdra a Metabolaidd Cymru yn wasanaeth amlddisgyblaethol sy’n gweithredu yn Ysbyty Treforys ac sy’n cynnig llawdriniaeth fariatrig (gordewdra) i 70 a mwy o gleifion y flwyddyn