PocketMedic

Mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol y GIG a chleifion wedi gweithio gyda'r tîm PocketMedic i wneud y gyfres hon o ffilmiau gwybodaeth iechyd. Mae pob ffilm wedi cael ei hadolygu gan glinigwyr a chleifion er mwyn sicrhau bod y wybodaeth y maent yn ei rhannu yn gallu eich helpu i ddeall a rheoli eich cyflwr. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw bryderon am eich iechyd, dylech gysylltu â'ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol am gyngor.

     Picture1.jpg 

Cliciwch yma i weld y fideos PocketMedic gydag isdeitlau Cymraeg.

 

     Picture2.jpg 

Cliciwch yma i weld y fideos PocketMedic gydag isdeitlau Cymraeg.


     Type 2 diabetes.jpg    

Cliciwch yma i weld y fideos PocketMedic gydag isdeitlau Cymraeg.

 

     Picture4.jpg

Cliciwch yma i weld y fideos PocketMedic gydag isdeitlau Cymraeg.

 

Mae pobl sy'n byw â diabetes yn cael budd o wylio ffilmiau ar-lein

Dydd Mercher 19 Ebrill 2017. DU.

 

Mae adroddiad, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Primary Care Diabetes, yn cadarnhau y gall gwylio ffilmiau gwybodaeth iechyd byr ar gyfrifiadur, tabled neu ffôn clyfar gynorthwyo'r nifer cynyddol o bobl sy'n byw gyda diabetes i reoli eu cyflwr yn well.

Cafodd y ffilmiau PocketMedic eu 'rhagnodi' i bobl sydd newydd gael diagnosis o ddiabetes math 2, ochr yn ochr â thriniaethau safonol, gan feddyg teulu neu nyrs practis. Ar ôl dim ond 3 mis, dangosodd profion arferol welliant clinigol arwyddocaol o ran HbA1c – dynodydd sefydledig ar gyfer rheoli diabetes

Dywedodd yr Athro Jeffrey W Stephens, meddyg ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ac arweinydd pecyn gwaith DRU Cymru ar gyfer Cyn-diabetes, Gordewdra a Llawfeddygaeth Fetabolaidd, "Mae'r canlyniadau hyn yn galonogol iawn. Gwyliodd un o bob pedwar o gleifion o leiaf un ffilm PocketMedic a dangosodd y cleifion hyn, o ganlyniad, eu bod yn gallu rheoli eu cyflwr yn well."

Mae sgiliau hunan-reoli'n cael eu cydnabod yn eang fel triniaeth gynyddol bwysig a all gael effaith fawr ar ansawdd bywyd unigolyn. Er hynny, llai nag 1 o bob 100 o bobl fel arfer sy'n dewis mynd i raglen addysgol a allai, o bosibl, eu hatal rhag datblygu dallineb, methiant yr arennau, colli braich neu goes neu gymhlethdod iechyd arall.

Roedd yna un ar ddeg o ffilmiau yn rhan o'r gyfres 'Byw gyda diabetes' gan PocketMedic gan gynnwys: Beth yw diabetes? Beth y caf i ei fwyta? Diabetes a phwysau, Gofalu am eich traed, Rhoi'r Gorau i Ysmygu, Meddyginiaeth a Monitro, Stori Jill, Stori Jeff a Stori Tony a Michelle.

Eglurodd Dr Sam Rice, meddyg ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac arweinydd pecyn gwaith DRU Cymru ar gyfer Therapïau a Dyfeisiau Newydd, "Mae presgripsiynau digidol yn annog pobl i gael gafael ar wybodaeth iechyd arbenigol, cyngor ymarferol a chymorth emosiynol o gysur eu cartref eu hunain. Gall cleifion a gofalwyr wylio'r ffilmiau ysgogol hyn gymaint o weithiau ag sydd angen ac, yn hollbwysig, ar adeg pan fo'r unigolyn yn wynebu her iechyd newydd."

Syniad Kimberley Littlemore cyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr creadigol eHealth Digital Media yw Pocketmedic. Fel cyn gynhyrchydd teledu a chynhyrchydd rhaglenni dogfen, mae gan Kimberley brofiad uniongyrchol o ddefnyddio grym adrodd straeon i annog pobl i newid eu hymddygiad a chymryd camau pendant.

Cynhyrchwyd y ffilmiau byr 'Byw gyda diabetes' gan Kimberley Littlemore mewn partneriaeth ag awduron yr adroddiad, yr Athro Stephens a Dr Rice. 

 

Carem wybod a oedd y ffilmiau hyn yn ddefnyddiol ai peidio. Ar ôl gwylio'r ffilmiau i gyd, treuliwch ennyd yn ateb y pedwar cwestiwn sydyn yma. Bydd eich adborth yn ein helpu ni i wella'r gwasanaeth hwn. Diolch.

http://www.medic.video/survey-gen